مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی

مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی

در دانلود مبانی نظری رشته مدیریت به بررسی رابطه رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات 40
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت

مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی

 
 
 
مقدمه
عامل نیروی انسانی همواره به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بقای سازمانها مطرح  می باشد. بنابراین شناخت نیازها، انگیزه ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارکنان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه های مؤثر ضروری می باشد. رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند. از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس کنندة جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می شود. لوك  معتقد است رضایتمندی شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزشهای مهم شغلی را فراهم می آورد. بنابراین فرد زمانی به طور مؤثر سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری می رساند که ابتدا از شغل و حرفه خود راضی و خشنود باشد و نیز به کاری بپردازد که به آن علاقه مند است(فروغی و خرازی، 2008). دیدگاه ها و مفهوم ساز یهای متعدد و گاه متناقضی دربارة تعریف رضایت شغلی شکل گرفته و توسعه یافته است. برخی از صاحبنظران همچون هرزبرگ رضایت شغلی را دارای دو بعد دانسته اند. یک بعد عوامل و شرایطی است که فقدان آ نها فقط موجب عدم رضایت می گردد؛
 
مانند طرز تلقی و برداشت کارکنان، شیوة اداره امور، خط مشی های سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی، امنیت کاری، سطح حقوق و دستمزد. هرزبرگ این موارد را عوامل بهداشتی یا عوامل بقاء می نامد و معتقد است که نبود این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترك کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازد. بعد دوم، عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند که وجود آ نها موجب انگیزش و رضایت افراد و فقدان آ نها باعث عدم رضایت ضعیفی می گردد. به نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عبارتست از موفّقیت کاری، شناخت و قدردانی از افراد و کار آنها، پیشرفت و توسعه شغلی، رشد فردی و ماهیت کار و وظایف محوله(ازدمیر ، 2009). وودمن و هلریجل  نیز در بحث عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، به عواملی چون صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی اشاره می کنند. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی از نظر کورمن 4 شامل: عوامل درون محتوایی، عوامل زمینه بیرونی و ماهیت کار است(شامعی، اصفهانی و اصغری، 1390). رضایت شغلی موجب افزایش بهره وری و تعهد فرد در سازمان، تضمین کنندة سلامت جسمانی و ذهنی فرد و همچنین موجب افزایش روحیه فرد می گردد و برخی از پیامد های عدم رضایت شغلی شامل، عملکرد ضعیف، غیبت، نقل و انتقال، تأخیر در کار و ترك خدمت است (موحدی و همکاران، 1391).
 
 
 
کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

حفظ منابع انسانی

ویژگی های رضایت شغلی

 
 
 
 
فهرست مطالب
تعریف مدیریت 2

مدیریت منابع انسانى و عملكرد مدیر پرسنل 4

اهداف مدیریت منابع انسانى 5

وظایف مدیریت منابع انسانى 5

وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى 6

برنامه ریزى نیروى انسانى، كارمندیابى و گزینش 6

آموزش و توسعه نیروى انسانى 7

نظام جبران خدمات و انگیزه 7

نظام ارزیابى عملكرد 8

پرورش زندگى شغلى 8

ایمنى و سلامتى روانى و جسمى 8

بهبود ارتباطات منابع انسانى 9

تحقیقات منابع انسانى 9

2-3-5- نگهداشت نیروی انسانی 10

تعریف نگهداشت نیروی انسانی 10
ابعاد و مؤلفه هاى نگهداشت منابع انسانی: 11
عوامل موثر بر نگهداشت منابع انسانی: 12
الف) ابعاد نگهداشت منابع انسانی: 13
رضایت شغلی  کارکنان 15
تعاریف مختلف از  رضایت شغلی 16

اهمیت رضایت شغلی: 18

ابعاد رضایت شغلی : 19

1-4)نظریه كورمن 20

2 – نظریه گروه مرجع 21

3 – نظریه روابط انسانی 21
3) نظریه‌ی نقش: صص101-100) 22
3-4) نظریه پارسون : 22
4-4) نظریه تفاوت 23
5-4) نظریه انگیزشی – بهداشتی هرزبرگ: 23

شكل 1- دو دیدگاه رضایت شغلی 25

شكل   طبقه بندی افرادی که در سازمان کار می کنند (میرسپاسی 1371 – ص 384) 29

شكل 3-  رابطه بین رضایت با عملكرد (كاركرد) 30
منابع و مآخذ 31
منابع انگلیسی 36
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

خرید فایل word مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

خرید پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

دانلود فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

خرید پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

دریافت مقاله مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

خرید فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

خرید مقاله مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

خرید پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

دانلود فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

دانلود فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

دانلود فایل word مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

خرید فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

دانلود پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از www

دانلود مقاله مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

دریافت فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

دانلود فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

خرید فایل word مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

دریافت فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

دانلود فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

دریافت فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

دانلود مقاله مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

دانلود پروژه مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

دانلود فایل word مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

دریافت مقاله مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

دانلود فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

دانلود فایل مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

دریافت فایل word مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی از free


مطالب تصادفی